Coproduccions

Les directrius europees, i la seva transposició a la legislació espanyola i catalana, obliguen a invertir un 6% dels ingressos dels prestadors de serveis de televisió en la producció d'obres audiovisuals europees. La despesa de TVC en aquest camp és notablement superior a les seves obligacions legals. Només entre 2008 i 2010 l'aportació real de TVC en el capítol de coproduccions va ser de 32,8 milions d'euros per sobre de lo legalment estipulat. La despesa sumada de coproduccions i produccions associades supera el 20% de la subvenció pública atorgada a TVC.

TVC ha estat, a càrrec dels seus pressupostos, un instrument principal en les polítiques de foment a la indústria i a les coproduccions, compensant durant tots aquests anys la falta d'instruments institucionals millor estructurats a tal fi. La seva participació ha estat molt positiva en termes de tutela dels processos i qualitat final de les produccions però és clar que la despesa derivada de l'atorgament de subvencions a l'empresa privada no forma part dels costos ordinaris del funcionament de l'empresa.

El primer conveni subscrit entre TVC i les principals associacions de productors de Catalunya (2002-2005) obligava a una inversió de 39 milions d’euros en coproduccions per realitzar pel·lícules, telefilms, documentals i sèries d’animació. Posteriorment, un segon conveni (2006-2009) va incrementar l'aportació fins a 72 milions d’euros (18 cada any) i expressament o tàcitament aquests acords s'han mantingut durant els anys posteriors: 2010 i 2011.

La llei general de l'audiovisual de Catalunya estableix en el seu títol VIII que “Correspon al Govern de la Generalitat el foment, la promoció i la protecció del sector audiovisual, tant pel que fa a la indústria i el col·lectiu professional, com pel que fa a la producció i la potenciació d'obres i continguts audiovisuals.” i també: “El Govern de la Generalitat pot crear i gestionar un fons de sosteniment de la indústria de l'audiovisual”.
La Llei del Cinema, aprovada l'any 2010, diu en el seu articulat:“Òrgan competent. L’Institut Català de les Indústries Culturals és l’òrgan competent per a gestionar els fons i els ajuts destinats al foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual a Catalunya...”; “Marc de finançament. L’Institut Català de les Indústries Culturals ha de garantir, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, un marc de finançament adequat per al desenvolupament de la indústria cinematogràfica i audiovisual, per mitjà de l’articulació d’instruments financers de naturalesa diversa i amb diferent grau de risc, en què coexisteixin adequadament subvencions amb mecanismes crediticis o de coproducció.”. La mateixa llei preveu l'establiment d'un “Acord marc per al foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual” com a instrument de coordinació de les polítiques públiques de la Generalitat en el foment de la indústria audiovisual, que no s'ha desenvolupat encara i on s'hauria de clarificar el paper de cadascun dels actors (Conselleria de Cultura, Institut Català de les Indústries Culturals, Institut Català de Finances i la pròpia CCMA) en l'aplicació d'aquestes polítiques.

És fonamental que quedi clar quin és l'encàrrec del Govern en aquesta matèria i quines són les dotacions econòmiques específiques per aquesta finalitat que han de constituir un capítol a part del pressupost, clarament distingit dels pressupostos de funcionament de l'empresa.