Noves Plataformes

La CCMA ha de facilitar l'accés universal de la ciutadania a la informació i a la cultura a traves de tots els medis de difusió, incloent-hi internet i les noves tecnologies de la comunicació. La CCMA té un compromís amb la societat de la informació i ha de treballar de forma eficaç per eliminar la fractura digital en la ciutadania per raons d'edat, sexe, connectivitat, nivell cultural o econòmic.

La RTV pública està en millors condicions que la privada per acomplir la funció d’innovació creativa i tecnològica i per atendre les necessitats de programació, desenvolupament tècnic i producció que les noves plataformes i canals de distribució de continguts exigeixen, en una dinàmica de canvis constants. Cal mantenir i intensificar l’experiència pionera de la CCMA en els seus portals a Internet i en la resta de noves plataformes, des d'on ja arribem a segments importants de la població i seguir sent un mitjà de referència a la xarxa, tant pel que fa als continguts com a la innovació.

Els continguts de la CCMA han d’estar presents en totes les plataformes disponibles, actuals i futures. Cal continuar adaptant i distribuint el material que es genera en tots els canals, posant èmfasi en la generació de continguts específics per als mitjans interactius, dirigits a tots els segments de la població i als interessos de la ciutadania, reforçant la bidireccionalitat dels canals per oferir espais de participació social.