Pacte per la Producció, 9 de març 2010PACTE PER LA PRODUCCIÓ

PREÀMBUL

Televisió de Catalunya és un emissor i productor de continguts audiovisuals. La nostra força ha estat aconseguir consolidar una oferta de qualitat amb la creació de referents en tots els camps (informació, entreteniment, esports, cultura, divulgació, programació infantil, dramàtics i documentals). Aquesta consolidació ha tingut i té el seu fonament en la producció interna, basada en els llocs de treball que la defensen i en la seva satisfacció i implicació en els nostres projectes. La Direcció té la voluntat que els seus canals, actuals i futurs, siguin productors de continguts amb la màxima implicació de tots els seus professionals, en coherència i adequació a la posició estratègica a cada moment de l’empresa dins del mercat.

Direcció i Comitè d’Empresa, estan d’acord que l’objectiu essencial de TVC d’acord amb la seva missió és la creació i distribució de continguts audiovisuals, fonamentat en tres finalitats:

1) Ser creadors de referents col•lectius en tots els àmbits del servei públic.
2) Assolir la màxima incidència dels nostres canals amb l’objectiu de liderar l’oferta audiovisual en català, en qualitat i capacitat de penetració social.
3) Mantenir un volum majoritari de producció interna, amb una gestió transparent i escrupolosa que permeti rendibilitzar eficaçment els recursos humans i tècnics de què disposem, mantenint els llocs de treball establerts per qui legalment correspongui.

És per això, que la Direcció i el Comitè d’Empresa de TVC consideren que qualsevol producció emesa pels seus canals de televisió o altres vies de distribució manté els mateixos criteris de qualitat, ambició i exigència, sigui quina sigui la seva situació en les graelles dels canals, i que tota la plantilla ha de viure amb la mateixa dedicació qualsevol producte que forma part del nostre servei públic, i és per això que ambdues parts treballen per veure-la reflectida en el conjunt de la seva oferta.

Assumim que també és funció d’aquesta televisió, segons la Llei de la CCMA i el Mandat Marc, pel seu caràcter públic i únic en un sector innovador i estratègic, continuar essent motor de la indústria audiovisual que dóna treball a molts altres companys i companyes. En aquest sector, privat i català, existeixen també com en el nostre oportunitats de talent, idees i referents que han de continuar formant part de l’univers de TVC, perquè complementen la nostra oferta, constitueixen línies d’innovació i la fan més competitiva.

Aquesta aportació del sector privat sempre ha existit a TVC i sempre ha suposat la plena col•laboració dels treballadors, tant de TVC com els externs, que ha estat clau en l’èxit de les nostres cadenes, i que volem que continuï, per això la Direcció i el Comitè d’Empresa ens comprometem per a que aquestes col•laboracions es facin en un marc laboral digne i respectuós amb la legislació vigent.

La qüestió per assolir un Pacte per la Producció rau, doncs, en el grau d’implicació de TVC en l’el•laboració d’aquests projectes, i en valorar la inevitabilitat i/o oportunitat dels diferents tipus de producció (interna, externa o associada / mixta). Aquesta valoració conjunta es materialitzarà en una Comissió de Producció.


Funcions i composició de la Comissió de Producció

Dins de les limitacions que estableix la legislació vigent, la Direcció i el Comitè d’Empresa es comprometen a estudiar de manera conjunta la producció dels projectes en curs i aprovats per la Direcció, a través d’una Comissió Paritària de Producció de 7 membres cadascuna, que es reunirà trimestralment amb la presència del Director/a i en qualsevol altre moment a petició d’una de les parts si es donen circumstàncies excepcionals i d’urgència. Per part de la Direcció de l’Empresa comptarà amb responsables de les àrees d’Explotació, Producció, Imatge i Serveis Artístics, Recursos Humans, Organització i Planificació de Recursos, Programes i Antena i Programació. Per part del Comitè d’Empresa comptarà amb les persones que aquest designi d’entre els seus membres o d’entre els delegats dels sindicats amb presència al mateix.

El calendari de les reunions serà el següent: de 16 a 19h de la tarda de l’últim dimecres dels mesos de juny, setembre, gener i abril, per abordar els plans previstos de cara a l’estiu, tardor, hivern i primavera de cada temporada.

La Comissió de Producció serà un àmbit de treball i intercanvi informatiu amb els següents objectius:

1) Procurar la plena ocupació dels recursos humans i tècnics de la casa, i la seva adequació a les produccions en curs, amb el compromís que els recursos humans i tècnics propis tinguin prioritat sobre qualsevol contractació externa de recursos similars. Aquest compromís, que es posarà en coneixement de les parts en el procés de negociació del Contracte-Programa, quedarà limitat pels indicadors i objectius establerts en el Contracte-Programa.
2) Revisar conjuntament els indicadors de l’ocupació de recursos tècnics i humans de la casa, i fer propostes per millorar-ne l’eficiència.
3) Potenciar l’aplicació de la Disposició Addicional Primera del Conveni Col•lectiu “Treball per projectes”, per a fer possible la producció interna de noves propostes.
4) Compartir les propostes creatives provinents dels treballadors/res de TVC i l’oportunitat de les propostes provinents del sector audiovisual en relació al moment estratègic de les nostres cadenes, l’equilibri de gèneres i el talent i valors que ofereixen. Compartir la informació del grau de participació de la producció interna en els projectes associats amb l’objectiu de retenir el control editorial, productiu i de realització. Establir mecanismes conjunts que assegurin que les nostres capacitats són adequades per a la producció d’aquestes propostes, i facilitar, en cas que no en disposem, la seva incorporació externa.
5) Compartir la informació de les previsions de producció i emissió dels projectes de continguts, i la informació relativa als seus costos, atenent a l’art. 64 de l’Estatut dels Treballadors, i sempre amb respecte a les clàusules de confidencialitat contractuals.
6) Promoure la formació dels professionals de TVC en àmbits estratègics tant des del punt de vista tecnològic com creatiu, facilitant-ne la seva adequació a les necessitats de les graelles.
7) Fomentar la renovació i la innovació de la programació, analitzant vies d’incorporació de nou talent que ens aporti a cada moment els perfils estratègics que ens permetin produir internament.

Aquesta Comissió de Producció tindrà caràcter consultiu, d’intercanvi d’informació i de treball. Les seves recomanacions seran traslladades i compartides amb el Consell de Continguts i Estratègia de TVC per a avaluar-les des de l’equip directiu, i s’informarà a la Comissió sobre les valoracions d’aquest.

Tot allò tractat en aquesta Comissió de Producció serà confidencial, excepte el que les dues parts acordin, per preservar l’estratègia de l’empresa i no malmetre el bon curs de les produccions.

Les dues parts es comprometen en el termini de dos anys a avaluar el funcionament de la Comissió de Producció, i revisar, si és necessari, les seves característiques, dinàmica i atribucions, amb l’objectiu de mantenir la producció interna i la plena ocupació dels recursos de l’empresa.

La feina de la Comissió de Producció, juntament amb les decisions de l’equip directiu de TVC, han de permetre mantenir en tots els gèneres producció interna, i de manera prioritària en aquells que són el cor del nostre servei públic (informació general i esportiva, culturals, especials, programació infantil, nous formats, dramàtics i documentats), d’acord amb els condicionants i objectius esmentats en els punts anteriors, per garantir la identitat dels nostres canals amb els criteris i les aportacions dels nostres professionals.

Enllaç al document signat