SERVEI CATALÀ DEL DOBLATGE


A través del Servei Català del Doblatge, TV3 assumeix els costos de doblatge per a televisió dels films estrangers que s'estrenen en sales comercials i els cedeix gratuïtament a les distribuïdores, amb la finalitat que es puguin incloure en les edicions de DVD/vídeo i es posin a disposició de les altres televisions, públiques o privades (a 8TV, entre altres) que en comprin els drets d'emissió. En els inicis d'aquesta activitat, la CCMA rebia una subvenció específica per realitzar el servei que posteriorment va ser eliminada. Durant l'any 2010, TVC va cedir 2.728 hores dels seu fons de doblatge sense rebre cap compensació econòmica a canvi. Avaluar, a preus de mercat, aquesta activitat i recuperar el cost econòmic que en suposa, ja sigui a través d'una subvenció específica o cobrant el servei als beneficiaris ha de formar part dels acords inclosos al nou Contracte Programa.