dimecres, 23 de novembre del 2022

Propostes de CCOO pel futur Comitè d’empresa

 


EL CONVENI del futur

Un cop recuperada la ultraactivitat dels Convenis, podem plantejar amb confiança la negociació col·lectiva per renovar i millorar el Conveni 2015-16, que va significar la recuperació dels nostres drets laborals col·lectius. El Conveni ha de reflectir els acords i pactes que hem aconseguit durant aquests anys, com el manteniment del poder adquisitiu en temps d'inflació, la recuperació de la jornada de 35 hores i la regulació del teletreball. També ha d’incorporar un pressupost realista per a una nova valoració de categories.

I encara ens queda per recuperar de les retallades l’ajut familiar, el fons social, la subvenció de menjador i el fons de pensions. I molt important: No oblidem el 5% retallat el 2010 a més de 200 persones de la CCMA de les àrees administratives, de l’ASI, de Serveis Generals, i La Marató, entre altres.

Potenciació de LA PLANTILLA i la producció interna

Més enllà del reconeixement de les vacants per baixa definitiva del període 2018-2022 i la seva cobertura a través de la promoció interna i els concursos de selecció, l’increment de producció de programes fa necessària la contractació de més persones. Cal estabilitzar el reconeixement de les noves places estructurals.  Per al 2023 i els anys següents, la plantilla ha d’incloure l’increment de producció, a més de la cobertura de les baixes, que s’intensificaran per les jubilacions de centenars de treballadors. Per cobrir aquestes places i les de nova creació, cal fer els concursos de selecció interns i públics, amb transparència, sense demores ni bloquejos.

Actualització dels GRUPS PROFESSIONALS amb el finançament necessari per incloure-hi els nous perfils

Tenim pendent l’establiment dels grups professionals, incloure-hi els nous perfils i revisar els existents. Convé actualitzar les descripcions i valorar les responsabilitats afegides des de la digitalització. El fons de 30.000 euros per a la valoració de categories és irrisori i no es pot abordar seriosament l’actualització professional sense pressupost suficient. Igualment reclamem la reducció del “núvol” i la inversió en plantilla per potenciar la producció i els serveis.

El TELETREBALL, una modalitat regulada a la nostra empresa, que afavoreixi la conciliació i contribueixi a l’estalvi energètic i a la reducció de la mobilitat

Durant els anys de la pandèmia s’ha demostrat la utilitat del teletreball i la seva eficàcia. Hem d’incorporar l’experiència positiva del teletreball al Conveni. El teletreball voluntari és bo per a les persones i la conciliació, contribueix a la sostenibilitat del planeta i afavoreix l’estalvi energètic perquè redueix la mobilitat.

Compliment dels objectius del PLA D’IGUALTAT

Ja tenim Pla, ara s’han de complir tots els objectius i s’han de fer efectives les accions previstes al PLA D’IGUALTAT difonent-lo a tots els àmbits, començant pels directius i estenent-lo a totes les persones de l’empresa, per imbuir en tota l’organització perspectiva de gènere, sensibilització per a la igualtat i formació específica del Protocol de Prevenció i Detecció de l’Assetjament Sexual.

Coordinació amb els Comitès d’Empresa i Consells Professionals de la CCMA

Des de CCOO treballarem per mantenir una bona coordinació amb els representants de les delegacions territorials i la delegada de la plantilla de La Marató, i amb els companys del Comitè de Catalunya Ràdio, establint un marc de relació que garanteixi el bon compliment dels nostres deures de representació per aconseguir els millors acords per al conjunt dels treballadors. Igualment impulsarem la col·laboració amb els Consells Professionals.

Un PLA DE MOBILITAT amb transport col·lectiu, i individual no contaminant

Amb els anys, l’accés als estudis de Sant Joan Despí ha millorat i ara el barri disposa de línies de tramvia i de bus, com l’E30, que faciliten la mobilitat i que haurien d’afavorir l’ús del transport col·lectiu. Més enllà del transport públic, cal un PLA DE MOBILITAT que faciliti el transport individual no contaminant amb l’ús de la bicicleta o patinet elèctric, i que ofereixi espais ben condicionats dins de les instal·lacions de TV3. Cal fer extensives aquestes facilitats també a les seus de les delegacions territorials.

FORMACIÓ que arribi a la gent i sigui útil per a la millora professional i personal

A CCOO pensem que la formació ha de tenir 3 eixos principals:

La formació genèrica o específica per desenvolupar o adquirir coneixements relacionats amb els llocs de treball. Ha d’incloure el manteniment, dins dels Plans de Formació, dels cursos d’anglès (eliminant les llistes d’espera) i català, i la incorporació d’accions formatives per a prevenció i igualtat. Cal facilitar, des dels departaments, que la formació contínua sigui una realitat a tota la casa.

La formació promocional per a les persones que volen adquirir nous coneixements per millorar la seva qualificació professional i aconseguir homologar requisits per als futurs concursos de selecció.

L’ampliació de les beques d’estudis, que han d’afavorir la formació en general, al marge dels Plans de Formació de l’empresa. Les beques són l’eix reservat per a la motivació de les persones per formar-se en qualsevol camp, i repercuteix positivament en el seu desenvolupament professional i personal. La formació reglada, que requereix més esforç, s’ha de poder becar en un percentatge molt més elevat.

Cuidant la SALUT

La salut laboral ens preocupa. Hi ha molta gent preocupada perquè les condicions ambientals dels nostres llocs de treball siguin saludables i perquè es minimitzin els riscos. Les delegades de prevenció de CCOO treballen amb perspectiva de gènere per impulsar a fons una avaluació de riscos generals, que doni confiança i seguretat a les persones en els seus llocs de feina, i per una avaluació de riscos psicosocials específica, que abordi i resolgui els punts conflictius detectats

Mesures actives de CONCILIACIÓ: recuperació dels drets socials perduts

Amb teletreball  i horaris oberts d’entrada i sortida de la feina per als llocs de treball on es pugui i ajuda social per als que més en necessiten: la reducció de jornada amb el 100% del sou per als treballadors i treballadores amb familiars a càrrec, especialment per a pares i mares amb fills amb discapacitat.

Recuperació del SERVEI DE MENJADOR per a tothom

Les restriccions de la Covid van ser devastadores per al personal de les cafeteries, molts dels quals van estar en ERTO i alguns, finalment acomiadats, a més es van suspendre hores de servei i encara no se n’ha recuperat la normalitat. Plantegem la necessitat que es reprengui el servei de menjador del CEI i que s’ampliï per als horaris de cap de setmana i nit.

 CCOO Un sindicat arrelat i compromès amb les persones

CCOO és, des de la creació de TV3, el sindicat que ha nodrit el Comitè d’Empresa amb persones compromeses que han impulsat els avenços en drets laborals aconseguits durant tots aquests anys. Amb la mobilització de la plantilla, vam plantar cara a les retallades i vam recuperar el Conveni, i hem complert els nostres compromisos amb escreix: les 35 hores, la devolució de les retallades, l’impuls a la contractació i a la renovació de la plantilla... Ara, hem d’aconseguir un bon Acord de Teletreball i un Conveni de futur, i defensar els mitjans públics d’aventures i assajos que posin en risc la plantilla i la capacitat de producció de la Corporació.

Som persones solvents, dedicades i responsables, que treballem organitzadament per al conjunt de la plantilla, amb capacitat de mobilització i capacitat de negociació.

L’1 de desembre de 2022