divendres, 25 de gener del 2013

Manifestació de CC.OO. de TV3 en l’acta final del procés de consultes per modificació col·lectiva de condicions substancials de treball

La secció sindical de Comissions Obreres de Televisió de Catalunya manifesta en l’acta final del procés de consultes per la intenció de la Direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals d’aplicar una modificació col·lectiva de condicions substancials de treball a través de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, la seva disconformitat amb el procés dut a terme, fent salvaguarda de l’exercici dels drets legals contra les decisions adoptades per la Direcció de l’empresa al termini d’aquest procés consultiu. Pels motius que s’exposen a continuació:
  • Els fonaments justificatius de les raons tècniques, organitzatives o de producció al·legades per la Direcció provenen d’un informe elaborat per la consultora Price Whaterhouse Cooper, que, en paral·lel, està elaborant un Pla de Viabilitat per a la CCMA,
    contractada per la Direcció de l'empresa, del qual la Direcció de la CCMA i de TVC s’han negat reiteradament a donar informació als representants sindicals sobre la demanda realitzada a la consultora ni sobre l’evolució dels treballs de la mateixa.
  • L’informe és tècnicament insuficient als efectes probatoris de la necessitat de les mesures; conté una anàlisi sobre la crisis econòmica a Europa, Espanya i Catalunya i sobre la situació del sector audiovisual en què no s’aporta absolutament res que no sigui conegut per la simple lectura de la premsa especialitzada. La reproducció de les dades de les Memòries econòmiques i Balanços comptables de TVC i la CCMA els últims anys, que també són públiques a la pàgina web corporativa de la CCMA, no aporten cap element nou i les conclusions no són més que un destil·lat de tot lo anterior. La caiguda dels ingressos publicitaris és un problema universal per tots els mitjans de comunicació i les retallades en les subvencions afecten tots els serveis públics. En tot moment l’Informe obvia el caràcter de servei públic de la CCMA i les seves empreses, excepte quan en el capítol de concrecions, utilitza en condicional l’enunciat “si consideréssim la CCMA com a entitat privada...” Cosa que, efectivament, no és. De la mateixa manera que altres empreses públiques de servei, la funció de l'empresa no és obtenir beneficis sinó rendibilitat social i és en aquests termes en què s’ha de valorar la seva situació.
  • L’informe no estableix en cap moment una relació causa-efecte entre l’anàlisi de la situació empresarial i la mesura proposada de retallar els ingressos salarials a 91 treballadors, que simplement avalua econòmicament sense explicar perquè aquesta mesura i no una altra, perquè aquests treballadors i no uns altres. L’únic fonament tècnic per retallar els salaris el troba en un segon estudi, de HayGroup, on es comparen els salaris de la plantilla de TVC amb el mercat general de treball, de composició molt diversa; amb les empreses de serveis públics, també de molt diferents característiques pel que fa a les disciplines, titulacions i especialitzacions professionals exigides i amb una part petita del mercat de treball audiovisual: les altres televisions autonòmiques. Ni les cadenes privades, ni la producció privada, ni la indústria cinematogràfica, ni la de la publicitat, ni RTVE estan incloses en l'estudi. Altrament, l’estudi d'HayGroup analitza un marc de retribucions salarials del conjunt de categories professionals, a partir d'una mostra, el que podria permetre arribar a distintes conclusions genèriques però que no explica, ni tampoc l'informe de PWC, per què això ha de portar a la reducció salarial dels 91 treballadors en concret.
  • La Direcció ha decidit promoure un procediment de modificació substancial de condicions de treball, quan havia denunciat amb anterioritat, el mes de novembre del 2012, el 12è Conveni Col·lectiu de TVC i enmig del procés de constitució de la Mesa negociadora del 13è Conveni Col·lectiu de TVC. La Direcció comunica al nostre sindicat, per primer cop, la tarda del dia 10 de gener del 2013, que a l'endemà, dia 11, a migdia, s'iniciarà un procés de consultes. Aquests fets posen de manifest la intenció de la Direcció de la CCMA d’interferir la negociació col·lectiva sota la coacció d'una mesura d'aplicació unilateral, tot i ser matèria de la negociació col·lectiva i estar regulats en el Conveni Col·lectiu els mecanismes per a la valoració i definició de feines: en el Capítol 4, Article 9 i en la Disposició transitòria catorzena, i creen dubtes raonables sobre la bona fe que ha de presidir el procés consultiu, segons allò establert en l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors.
  • La voluntat de negociar aquests aspectes en el marc de la negociació col·lectiva per part del nostre sindicat, majoritari en l’àmbit de la CCMA i de TVC, no pot ser ignorada per la Direcció, ja que en data 14 de desembre de 2012 i posteriorment el 6 de gener de 2013 vam emetre dos comunicats públics en què explícitament reclamàvem l'establiment en el Conveni d'un salari màxim i la regulació de tots els complements salarials en el Conveni, també li vam comunicar directament aquesta voluntat a la Direcció i al Consell de Govern a través d'un correu electrònic. Les mesures que hem proposat permeten reduir el cost laboral en 1,5 milions d'euros, un estalvi netament superior al de les mesures que la Direcció planteja.
  • La Direcció reparteix de manera discrecional més de 9 milions d'euros a l'any en complements no regulats en Conveni, segons dades del 2011, ja que les del 2012 no ens han estat facilitades encara a pesar de les nostres peticions. Front a això proposa una reducció salarial de 807.469,10€. aplicada a 91 treballadors que ha escollit amb criteris aleatoris i que tenen rendes salarials molt diverses, no sent en la seva majoria els beneficiaris d'aquesta política salarial individualitzada que carrega a Televisió de Catalunya amb despeses excessives.

Sant Joan Despí, 25 de gener de 2013.