divendres, 26 d’abril del 2013

APROVADA PER L' ASSEMBLEA GENERAL LA PLATAFORMA DE CONVENI

PROPOSTA DE PLATAFORMA DE CONVENI COL•LECTIU DE TVC CONDICIONS PRINCIPALS PER LA NEGOCIACIÓ
Per tal d’avançar amb garanties en la negociació col•lectiva tant pel que fa al compliment del principi de la bona fe negociadora, que se suposa a les parts, com el compliment dels acords que resultin de la negociació, els treballadors de TVC reclamem a la direcció que:

 - Es desvinculi dels treballs de la consultora PWC sobre el Pla de viabilitat i Pla estratègic.
 - Un Contracte Programa que asseguri la continuïtat del model de TVC d’acord amb la llei de la CCMA i el Mandat marc del sistema públic audiovisual.
 - Aporti, amb l’aval del govern, la seguretat jurídica que garanteixi el compliment dels Conveni firmat i publicat. D’altra banda, donada la situació econòmica que afecta el país i l’ofec que pateixen les finances de la Generalitat, els treballadors de TVC hem valorat que si seguim pagant l’IRPF de les nostres nòmines a l’Agència Tributar ia de l’estat espanyol i aquest no assumeix els compromisos adquirits amb Catalunya, que els impostos dels treballadors públics no vagin a les finances de la Generalitat pot acabar girant-se contra nosaltres. Per això també reclamem que:
 - TVC ingressi de manera immediata l’impost de l’IVA i l’ IRPF dels treballadors de TVC a l’Agència Tributaria Catalana i a disposició dels Serveis Públics de la Generalitat. Com no pot ser d’una altra manera considerem el 12è Conveni Col•lectiu de TVC el punt de partida de la negociació.

DISPOSICIONS GENERALS
Aquest Conveni tindrà vigència fins l'aprovació d'un nou conveni. Àmbit: Tot el personal Conveni Durada: 4 anys i en funció de la durada del Contracte Programa i dels acords en les condicions retributives.

COMISSIÓ DE PRODUCCIÓ Incorporació de la comissió de producció a l’articulat de conveni (capítol 19). Transparència dels costos de producció i contractació de serveis tècnics de les produccions internes, associades, externes i alienes, detallats per projecte i productora. Funcionament paritari de la comissió.

PLANTILLA Manteniment de la plantilla actual, garantint el màxim de producció interna. Consolidació de les promocions en les condicions regulades per conveni: proves passades i 24 mesos de treball en la categoria de promoció.

JORNADA. HORARIS i VACANCES Les vacances es podran repartir en més de 3 trams. Els treballadors provinents d’AMD, CCRTV-Interactiva i ASI, tindran la mateixa regulació horària que la resta dels treballadors de TVC. Jornada setmanal de 35 hores. Amb un còmput anual de 1554 hores efectives i 25 dies feiners (de dilluns a divendres) de vacances. Canvi del dia festiu del 12 d’octubre per un dia d’assumptes propis retribuït.

CONDICIONS RETRIBUTIVES Retirada del 5% del RAV. Pla de recuperació del poder adquisitiu durant la durada del Conveni Equiparació salarial i de categories laborals dels treballadors de TVC provinents d’AMD i CCRTV-Interactiva. Total transparència de totes les retribucions de TVC, inclosos tots els directius i el Consell de Govern de la CCMA. Traslladar a Conveni l’acord sobre transparència salarial. Publicació i regulació en conveni de tots els sous i complements dels assalariats de la empresa. Descripció i valoració paritària de tots els llocs de treball del nivell H i O, aix í com dels complements i plusos. Regulació de la seva aplicació i introducció de mesures d’incompatibilitat. Com a resultat d’aquestes accions, quedarà definit un salari màxim anual a l’empresa i la retribució de les feines i responsabilitats. Aquesta regulació afectarà als directius amb contracte de la CCMA que tinguin responsabilitats sobre TV3. Reconeixement de l’antiguitat real.

ACCIÓ SOCIAL Recuperació del Complement del subsidi d’incapacitat temporal, Fons Social, Ajut familiar, aportacions al Pla de Pensions, subvenció menjador Aplicació de la llei d’Igualtat : elaboració del Pla d’Igualtat i creació de la Comissió Par itària que s’hi contempla. Possibilitat de “retribució en espècie” i rebaixa fiscal de la despesa en guarderies, a través d’acords amb empreses adients.

FORMACIÓ PROFESSIONAL Pla de formació continuada. Dins la jornada laboral, especifica i relacionada a la feina desenvolupada o pròxima a la família professional, sense detriment de la formació general (idiomes, etc). Aquesta formació és la base per millorar la mobilitat i la promoció, tal com marca l’actual conveni.