INDÚSTRIA AUDIOVISUAL I PRODUCCIÓ INTERNA


L'excés de consum de programes provinents de productores privades dona lloc a la descapitalització dels serveis propis de TVC quan, a través de les produccions associades, s'encarrega a empreses externes el que molt bé es podia haver efectuat internament. L'externalizació de massa tasques de producció comporta la disminució de la capacitat per aprendre processos i desenvolupar productes en el terreny que s'ha externalitzat i erosiona el desenvolupament de les competències essencials de l'empresa, i aquestes competències són la clau decisiva perquè sigui forta de manera permanent i per les seves oportunitats de futur. Les decisions d'externalitzar solen prendre's sobre assumpcions optimistes d'estalvi de costos a curt termini però és rar que aquestes expectatives es compleixin en la pràctica i no es tenen suficientment en compte les necessitats i ambicions de competitivitat de l'empresa ni els factors qualitatius que inclouen estratègies a llarg termini. També, per contractar serveis externs, és de vital importància mantenir l’activitat i el coneixement en les pròpies capacitats i la innovació en la producció interna. Si falta aquesta capacitat (el “saber com”) un mai pot estar segur del que vol comprar, o del que està comprant ni a quin preu.

Una de les funcions que s'ha atribuït a les televisions de servei públic, i molt en particular, a les televisions públiques autonòmiques, ha estat la de contribuir a la creació del teixit industrial audiovisual en el seu àmbit geogràfic de cobertura, generant una demanda de serveis i de productes audiovisuals que animi a la iniciativa privada a crear empreses per oferir-los. Així ho estableix el Mandat-Marc del Parlament de Catalunya en relació a la CCMA.
En els últims anys, com a conseqüència de la crisi econòmica, s’han intensificat les fusions, les absorcions i altres moviments empresarials que estan redibuixant el panorama audiovisual; alguns actors en surten debilitats i uns altres directament desapareixen. Un dels factors contribuents a aquesta situació és la situació de dependència per part dels productors privats de la demanda generada per la televisió pública, una mancança que resulta gairebé insalvable en molts casos, més quan els encàrrecs responen més a polítiques clientelars per vincles polítics o d’altre mena que a la solvència professional i empresarial de les empreses contractades, que actuen més per l'obtenció de beneficis a curt termini que per una estratègia de consolidació empresarial que els permeti actuar com una peça independent en la indústria audiovisual. El resultat és, en molts casos, una indústria gens competitiva, sense capacitat per assumir riscos propis, ni afrontar les inversions que els permetin consolidar-se.

Fomentar la indústria audiovisual catalana per incrementar l'oferta de programes de qualitat que responguin a la nostra identitat cultural i social, davant de productes de producció aliena provinents de mercats estrangers, exigeix aconseguir recuperar l'equilibri amb la producció interna, que s'ha alterat al llarg dels anys; de 2004 a 2011 la despesa en produccions associades s'ha incrementat en més d'un 100% mentre el pressupost global de la CCMA ho ha fet només en un 65% i les despeses salarials - un indicador clar de l'activitat interna - en un 35%. Un equilibri que cal recuperar en benefici de la producció interna, optimitzant al màxim els recursos tècnics i humans propis. En lo immediat cal arrencar la producció interna d'un nou dramàtic i d'un concurs diari al Plató 1.