dissabte, 19 de juny del 2010

Carta al Consell de Govern i a la direcció de la CCMA
A/at Srs. i Sres. del Consell de Govern de la CCMA
A/at Sr. President del Consell de Govern de la CCMA
A/at Sra. Directora General de la CCMA

Senyores i Senyors,

Ens adrecem a vostès per detallar el conjunt de problemes que van abocar als treballadors de les empreses de la CCMA a la vaga del passat dia 8 de juny, més enllà del caracter general de la convocatòria en defensa del sector públic.
Mai una mobilització havia estat tan general en l’àmbit de la Corporació, i ens hauríem de remuntar molt lluny per trobar un moment de desencontre com l’actual entre la Direcció de la Corporació i els treballadors de les empreses. És per això que creiem necessari un aclariment de la situació per mirar de trobar solucions el més aviat possible.
Les diferents mesures de reducció de la despesa aprovades pel Govern de la Generalitat afecten substancialment les relacions laborals a la CCMA; els retalls pressupostaris desestabilitzen els acords de negociació col·lectiva - convenis i pactes - tant pel que fa referència a les condicions retributives dels treballadors com al manteniment dels nivells de producció i ocupació; l’ anunciada reforma de l’estructura societària de la CCMA, que preveu reduir a tres les empreses del grup, obre nous interrogants sobre el futur de la Corporació.


Els retalls salarials aplicats als treballadors de l’ens-CCMA - inclosos en l’àmbit del conveni TVC-CCMA - i a la Fundació La Marató i la suspensió dels acords amb els treballadors d’ActivaMD, són les primeres conseqüències d’aquestes mesures. Aquests incompliments han provocat la natural malfiança cap als representants de la Direcció, que n’havien assumit els compromisos en les respectives negociacions, i han estès la desconfiança sobre el compliment dels convenis i pactes vinculants, així com de cara a futures negociacions en el conjunt de la CCMA.

En l’única nota feta pública per la Direcció General, el 3 de juny, sobre el conflicte derivat del decret de mesures d’ajust de la Generalitat, es comunicava als treballadors que s’estava analitzant el seu impacte sobre els acords de conveni vigents. Des d’aleshores no hi ha hagut cap altre comunicat. Les manifestacions verbals de la Directora General i de les direccions de les empreses, amb intenció manifestament tranquil·litzadora, no poden substituir el compromís formal i públic sobre el respecte als acords subscrits en el marc de la negociació col·lectiva

La reordenació del grup d’empreses de la CCMA plantejada en el pla de reestructuració de les empreses públiques de la Generalitat tampoc es pot fer fora del marc de la negociació col·lectiva. La vulneració de la unitat d’àmbit del conveni TVC-CCMA n’és una prova prou evident i és imprescindible trobar aviat una solució favorable als treballadors que han vist retallats els seus ingressos salarials. Els canvis en l’estructura empresarial del grup que comporten transferències de treballadors, s’han de consensuar amb les representacions sindicals, amb voluntat de regular les condicions laborals dins dels acords subscrits i total respecte als llocs de treball, com a pas imprescindible per recuperar un clima de confiança social i diàleg constructiu. És igualment imprescindible comptar amb la representació dels treballadors en el procés d’elaboració del Contracte Programa on, en definitiva, han d’inscriure’s els acords als què es pugui arribar en la negociació col·lectiva, fixant el procediment de participació tal i com estableix l’actual llei de la CCMA.

Atentament,
Secció Sindical de CC.OO. de la CCMA

15 de juny de 2010