dimarts, 8 de gener del 2008

CAP AL NOU CONVENI

La vigència de l'actual conveni acaba aquest 31 de desembre. El passat setembre el Comitè d'Empresa va denunciar el conveni a la delegació de Treball, requisit previ per l'inici del procés de negociació del nou conveni de TVC. Aquest desembre comença el procés d'elaboració de la plataforma reivindicativa. Com sempre, és molt important la participació dels treballadors en les assemblees i reunions sectorials per recollir el màxim de propostes. CCOO, després de les primeres discussions, posa a debat una sèrie de punts per ser inclosos en les negociacions.


Salari:
Increment salarial segons l'IPC de Catalunya.
Clàusula de revisió salarial automàtica segons l'IPC de Catalunya.
Completar la mitja paga de l'abril.
0'5% de la massa salarial per dotar el Fons de pensions.

Plantilla:
Conversió de places temporals a fixes. Aplicació de la Reforma per l'estabilitat de l'ocupació de juny de 2006 que comporta la conversió en fixos dels contractes "concatenats". Contractes laborals per eradicar la contractació mercantil fraudulenta.

Subcontractació:
Ampliació de la cobertura sindical del Comitè d'Empresa de TVC als treballadors d'empreses subcontractades que treballen a les instal·lacions de TVC.
S'ha d'informar al Comitè d'empresa de les condicions contractuals i laborals dels treballadors d'empreses subcontractades i dels de les produccions associades que treballen a les instal·lacions de TVC en condicions que creen, de fet, una doble escala salarial.
Inclusió en Conveni de la reforma normativa de l'Estatut dels Treballadors de l'any 2006 sobre aquesta matèria.

Producció Interna:
Creació d'una Comissió paritària de control de la Producció Interna.
Transparència contractual; s'ha d'informar del contingut de tots els contractes de producció associada al Comitè d'Empresa així com de tot altre contracte que suposi una externalització de les activitats pròpies de TVC.

Valoracions:
Ampliació de la quantitat per a valoracions (Disposició transitòria setena) a cent mil Euros per any de vigència de conveni. Acumulables pel següent exercici si no es gastessin.

Diversos:
Aplicació de les modificacions de la Llei d'Igualtat: ampliació de permisos retribuïts per acompanyar familiars a càrrec al metge i altres causes justificades, i excedències per cura de pares i mares.
Possibilitat de jubilació parcial regulada en conveni.
Regulació de les pràctiques dels estudiants.