dimecres, 30 de gener del 2008

Signat el Conveni Col•lectiu del Grup El Punt

CCOO, força majoritària, ha assessorat els treballadors en la negociació

Ahir es va signar el Conveni col.lectiu del Grup El Punt a la seva seu a Girona. El Grup El Punt edita, entre altres publicacions, el diari El Punt, amb una important presència a Catalunya. L'acord afecta la totalitat dels més de 400 treballadors de les 5 empreses del grup: Hermes Comunicacions SA, Central de Serveis per a Mitjans de Comunicació SLU, Promocions i Distribucions de Premsa SLU, Comit Habitatge SL, Comercialitzadora i Editora de COMIT SL.


CCOO, que ha assessorat als treballadors en el transcurs de la negociació i és la força majoritària en el conjunt d'empreses, valora positivament l'acord aconseguit.

Els aspectes més destacables de la negociació d'aquest conveni, que tindrà una vigència de cinc anys (2007 a 2011) són:

- Quant a l'increment econòmic, s'assegura un increment sobre tots els conceptes retributius per sobre de l'IPC en el conjunt de la vigència.
- Es millora la compensació de la retribució en caps de setmana, en els col.lectius que no ho venien gaudint.
- Millores en l'ascens a categories superiors,
- Es traslladen de naturals a laborables els dies de vacances (22 dies)
- Regulació dels estudiants en pràctiques que permeti una bona realització de les mateixes, amb control sindical durant tot el procés.
- Significatiu acord en matèria de treball a domicili o teletreball, que reglamenta les condicions en què es desenvolupa: els treballadors formen part de la plantilla de l'empresa, amb el compromís detallat de facilitar tots els mitjans per a realitzar el seu treball en òptimes condicions. Es tindran en compte els possibles problemes en matèria de conciliació de la vida familiar, s’oferiran garanties de manteniment del lloc de treball i compromís de consens davant qualsevol problema que pugui sorgir entre empresa i representants dels treballadors.
- Important desenvolupament del capítol de Salut Laboral i polítiques preventives, desenvolupant les matèries de Política Preventiva i de formació, vigilància de la salut, condicions laborals durant l'embaràs, coordinació i codecisió en l'elecció de Mútua d'accidents de treball i malalties professionals.
- Amb la inclusió de situacions de violència de gènere, es regula en tota la seva extensió l'aplicació, desenvolupament i millora de la Llei d'igualtat, permisos, flexibilitat i reducció de jornada, lactància, vacances, excedència, contractació de substituts durant els permisos i altres supòsits així com establiment d'un Pla d'Igualtat, amb criteris i objectius per al conjunt d'empreses del grup El Punt.


CCOO de Catalunya. 25/01/2008