divendres, 14 de maig del 2010

Prejubilacions amb incògnites

Fa un any, contestant una pregunta directa de CC.OO. la Direcció de la CCMA va negar que s'estigués preparant cap regulació de plantilla a la corporació. El mes de febrer d’enguany va presentar als treballadors un pla de prejubilacions voluntàries, les condicions del qual es van donar a conèixer als representants sindicals un dia abans que a la plantilla afectada. El Pla implicava l'acceptació de l'acomiadament improcedent per part dels treballadors que s'hi volguessin acollir. Molt poc temps després el govern espanyol anunciava la seva intenció d'endarrerir als 67 anys l'edat legal de la jubilació, proposta que va ser rebutjada d'immediat pels sindicats.
Després d'un parèntesi en què el pla de prejubilacions semblava encallat, la direcció ha tornat a reactivar-lo i ha demanat al Comitè d'empresa arribar un acord sobre el tema, quan sempre el va mantenir al marge. En el seu moment, el Comitè havia advertit els treballadors de la falta de garanties suficients en el disseny del pla i del tracte discriminatori en el càlcul de la base salarial, que privilegia els treballadors del núvol en relació a la resta al retallar en un 25% els ingressos de nòmina variable regulats en conveni (hores extres, festius...) en el període utilitzat pel càlcul.

Cal assegurar mecanismes que garanteixin que allò acordat ara es mantindrà demà, en un moment en què, novament, es posa en qüestió la viabilitat futura de les pensions. Es arguments utilitzats es basen en l'allargament de l'esperança de vida de la població, deixant en un segon pla el fet que l'equilibri del sistema depèn sobretot de les cotitzacions, es a dir de l’ocupació i també de les cotitzacions empresarials, que la CEOE vol reduir. Els capitalistes depredadors (“els mercats”) volen, enmig de la crisi que han provocat, maximitzar els seus beneficis retallant les condicions de vida de la població.

El pla de prejubilacions de la CCMA pretenia destruir llocs de treball que, segons ells, “sobren”. Com poden sobrar llocs de treball quan, per respondre a les necessitats dels nous canals i plataformes de difusió, caldria produir més? En el Conveni s'ha acordat cobrir les places operatives que es produeixin en el procés de prejubilacions. És molt important no perdre llocs de treball operatius i estructurals per mantenir tota la capacitat productiva.