dimecres, 25 de març del 2009

Editorial COCO3 50

L'afortunada decisió del Comitè d'Empresa de negar-se a firmar el Conveni fins que no es tanqués l'acord sobre la consolidació de contractes fixes i promocions ha permès arribar finalment a un pacte satisfactori pel nombre de treballadors inclosos i per la transparència sobre el criteri aplicat i la llista nominal dels beneficiats. El conveni signat és només per un any, el 2008 i, per tant, la seva vigència ha vençut i pròximament s'obriran noves negociacions pel del 2009.
Els canvis en la direcció com a conseqüència de l'aplicació de la nova llei de la CCMA van afectar la negociació i la nova Directora General va proposar un conveni de transició, prorrogant les condicions econòmiques de l'anterior conveni, inclosa la clàusula de revisió salarial automàtica segons l'IPC . El Comitè ho va acceptar i va signar un preacord amb la direcció, poc després de l'estiu passat, atesa l'evolució de la inflació en aquells moments. Però a partir d'aquell moment, les negociacions sobre les places es van estancar; les dilacions i la falta de concreció de les propostes es mesclaven amb els ultimàtum del tipus: “o això o res” i l'inexperiència d'un equip de Recursos Humans amb dificultats per distingir entre una negociació sindical i el mercadeig.

El pròxim conveni serà de gran importància per definir l'escenari dels propers anys en el camp laboral i també pel futur de la empresa en un context de dificultats econòmiques i extremada competència. Estarà associat a les negociacions entre el Govern i la CCMA pel nou contracte programa - que també es produiran aquest any - que haurà necessàriament d'integrar les millores salarials que s'acordin. Pot ser un conveni plurianual i ha de contemplar increments salarials capaços d'assegurar el manteniment de les nostres condicions de vida per tot el període de vigència. També haurà d'incloure mecanismes de vigilància pel manteniment i estímul de la producció interna en tots el àmbits de la empresa.
No serà una negociació més ni serà una negociació fàcil. Exigirà responsabilitat a totes les parts i la participació activa dels treballadors si realment volem un resultat satisfactori, fins arribar a la mobilització si és el cas.